Bahnhofsatmo

Dortmund, Germany, 2010
  • Train Station